سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی زیست شناسی استان زنجان


گروه آموزشی زیست شناسی استان زنجان

الگوهای برتر تدریس


در راستای برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس زیست شناسی که به صورت مجازی برگزار گردید از بین 3  نفر از همکاران شرکت کننده  پس از داوری خانم مریم هادیلو به عنوان نفر اول انتخاب شده و به مرحله کشوری راه پیدا کردند.
| تعداد بازدید: 200